Arrangementer

 

Medlemsmøde for aktive GNISTER® 

Frivilligcenter Fredericia

 

 

 

Gnisten har deltaget på Living+ messen 

 

http://www.living-plus.dk/

 

 

 

Vedtægter for Gnisten


§1.

Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Gnisten.

1.2 Foreningens hjemsted er Fredericia kommune.

§2.

Formål og opgaver
2.1 Foreningens formål er 
at fremme de sindslidendes recovery proces. - at formidle oplysning i en bred vifte at skabe en kontakt- og jobvens-ordning i fællesskab med samarbejdspartnerne inden for det lokale behandlersystem (socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien, læger og sygehuse) mv. at fokusere informationen omkring: 

 • 1: hvad det vil sige at være sindslidende 
 • 2: hvordan brugeren kan få et liv med sin sygdom og 
 • 3: hvor der kan hentes hjælp, råd, vejledning oa.
 • - at sprede forståelse for de problemer, der rammer den sindslidende og dennes netværk gennem oplysning og foredrag til bla. uddannelsesinstitutioner og virksomheder og derved være med til at afstigmatisere gruppen.
 • - at dele viden med professionelle, brugere og pårørende.
 • - at formidle viden fra syg til syg.
 • - at formidle samarbejde med andre foreninger,der arbejder omkring psykisk syge.

§3

Optagelse
3.1 Enhver interesseret der tilslutter sig foreningens formål kan optages i foreningen.

§4

Indmeldelse
4.1 Indmeldelse sker til foreningens kasserer.


§5

Udmeldelse
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske til kasseren.

5.2 Udmeldelse af foreningen medfører ikke tilbagebetaling af kontingent.

 

§6

Kontingent og hæftelse
6.1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

6.2 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§7

Udelukelse og eksklusion
7.1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsspligter.

7.2 Beslutning om eksklusion, henholdsvis pålæg herom, kan alene træffes, hvis 3/4 af bestyrelsen stemmer herfor.

7.3 Den ekskluderede kan indbringe eksklusionen for generalforsamlingen. Medlemskabs ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

§8

Ordinær generalforsamling
8.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes èn gang årligt i årets første kvartal. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

8.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden , skal ske med 1 måned`s varsel i Gnistens' s medlems­blad, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller på Gnistens hjemmeside.

8.4 Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance.

8.5 Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen eller fremsendes ved anmodning.

8.6 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

8.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

 • 1 Valg af dirigent stemmetæller og referent.
 • 2 Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. Samt handlingsplan for kommende år.
 • 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • 4 Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 • 5 Fastlæggelse af kontingent.
 • 6 Behandling af indkomne forslag.
 • 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • 8 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 • 9 Valg af revisor.
 • 10 Eventuelt.

 

§9

Generalforsamlingens ledelse
9.1 Hvert medlem har en stemme.

9.2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

9.3 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet - jfr. §15 og §16.

9.4 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret - jfr. §8.4.

9.5 For at kunne blive kasserer eller formand skal man dog være fyldt 18 år.

9.6 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst l medlem begærer skriftlig afstemning

9.7 Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

9.8 Der kan kun stemmes ved fremmøde.

 

§10

Ekstraordiær generalforsamling
10.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet,eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter.

 

§11


11.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

11.2 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer en sekretær og maximalt 4 menige medlemmer, heraf skal flertallet af bestyrelsen være psykisk syge.

11.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

11.4 Formand og kasser må ikke være på valg samme år.

11.5 Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.

11.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.

11.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

11.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

11.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.

 

§12

Tegningsret
12.1 Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 2000,00 kr. kræves dog underskrift af både formand og kasserer.

12.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede.

12.4 Der tages referat af bestyrelsens beslutninger.

 

§13

Formue og regnskab
13.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinsti­tutter eller sikre værdipapirer.

13.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.3 Foreningen forelægger årsregnskab på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være underskrevet af hele bestyrelsen samt revisorens påtegning og underskrift.

 

§14

Revision
14.1 Revisorer der vælges af og blandt medlemmerne, jf. §8.7, reviderer regnskabet og påtegner dette.
Revisoren har til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

14.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

14.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

§15

Vedtægtsændringer
15.1 Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, hvor punktet fremgår af dagsordenen og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§16

Foreningens opløsning
16.1 For at træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved opløsning af foreningen, tilfalder alle midler samt løsøre socialpsykiatrien.